top2

Najlepsi, światowi
oraz polscy projektanci bielizny

Polityka  prywatności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
„Garde-robe” Schauer-Cajsel spółka cywilna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane RODO) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Garde-robe” Schauer-Cajsel spółka cywilna z siedzibą w Toruniu
(87-100), ul. Szosa Chełmińska 166, NIP 9562320418, REGON 365564949 (dalej zwanym Garde-robe lub
Administratorem);
2. W Garde-robe został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, email: iodo@garde-robe.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Garde-robe w celu:
a) wykonania umowy (np. sprzedaży, współpracy), gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu zawarcia umowy (np. sprzedaży, współpracy) na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) oferowania Panu/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania
ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w
tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) realizacji usługi wysyłania faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz
innych dokumentów drogą elektroniczną – w przypadku korzystania z tej usługi na podstawie Pana/Pani
zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych
produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej
spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
g) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
h) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania
jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
i) w celu oferowania Panu/Pani bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami
współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem
Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i
naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
– przez czas trwania współpracy handlowej a także po jej ustaniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
– przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową, czyli przez 2+1 lat od
końca roku, w którym wygasła/miała zostać zrealizowana umowa, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy
okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i
problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla
umów kończących się w danym roku,
– do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji
usługi wysyłania faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz innych
dokumentów drogą elektroniczną.
5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do
czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania
(poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje w
przedmiotowej sprawie, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Pana/Pani dane mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracuje Garde-robe (dostawcy) w celach związanych
z reklamacją zakupionego produktu lub usługi a także uczestnictwa w akcji promocyjnej organizowanej przez
podmioty współpracujący z Garde-robe.
10. Do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe,
prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe,
firmy kurierskie.
11. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Panu/Pani produktów/usług najlepiej dopasowanych,
jednak decyzję wiążące nie będą zautomatyzowane.
Powyższe dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.